Gruppedialoger

Organisasjonsetikk: Etisk refleksjon og sokratisk dialog bidrar til å utvikle
lærende organisasjoner, verdibevisste kulturer og etisk bevisste medarbeidere.

«Lent samarbeidet med Vigdis for å tydeliggjøre hva som ligger helt i kjernen av hvem vi er og hva vi tilbyr kundene våre. Sokratisk dialog og Vigdis sin ledelse av dette hjalp oss raskt til å finne fokus i samtalen og til å komme inn til de viktige og relevante temaene. Dialogen har bidratt til at vi er tydeligere internt og ekstern om hvilken verdi vi tilfører. Dette hjelper oss i kommunikasjon, salg og i videre utvikling av våre produkter og tjenester. Vigdis ledet oss stødig og effektivt gjennom prosessen.»

 Hogne Hareide (partner/founding partner) Lent AS

 «Deling av historier om ting en har lykkes med, har vist seg å være et kraftfullt virkemiddel for å få til en positiv endring.»

Kvalnes, Ytringsklima, 2019

Gerd Altmann, Pixabay

«It is necessary to draw on one’s own experience in order to recognize the experience of another person. Mutual understanding comes into being by way of recognizing the experience of the other. We are capable of overlooking personal differences and details (where, when, with whom something happened) and of recognizing someone’s story on the basis of something comparable in experience.»

Boele, The benefits of Socratic dialogue. Or: Which results
can we promise?, 1997

Etisk refleksjon i grupper

Etisk refleksjon oppøver evnen til å utøve godt moralsk skjønn og øker bevisstheten om hva som er moralske problemstillinger.  Gruppedialogen bidrar til at organisasjonens verdier og holdninger integreres hos den enkelte.

Hva vi jobber med

I etiske refleksjonsgrupper jobber vi med konkrete etiske problemstillinger fra den daglige virksomheten.  Fokus er på å:

 • Identifisere etiske problemstillinger, det vil si moralske dilemmaer og utfordringer knyttet til hverdagspraksis og strategiske valg.
 • Reflektere over hva som gjør den til en moralsk problemstilling.  Det vil si hvilke verdier, hensyn, konsekvenser og prinsipper som er aktuelle i enkeltsaker.  Avdekke hvilke handlingsvalg dere har. Gi begrunnelser for ulike alternativer.
 • Avgjøre hvordan problemstillinger bør håndteres.

Etisk refleksjon i gruppe er en systematisk styrt prosess som dere blir ledet igjennom.  Det etiske refleksjonsarbeidet er det deltakerne i gruppen som utfører. 

Hva dere sitter igjen med

Etisk kompetanse:

 • Bedre evne til å håndtere dilemmaer og utfordringer. Det vil si evne til å kunne identifisere og reflektere over etiske problemstillinger som oppstår i den daglige praksisen, samt å gjøre et best mulig valg i den situasjonen man står i.
 • Trening i å strekke seg etter den beste løsningen og ikke kun falle til ro med at man holder seg innenfor regelverket.
 • Å være i takt med egne verdier, mål og  visjoner.

Dette styrker organisasjonskulturen på flere hold.  De ansatte som deltar får økt sin etiske forståelse og bevissthet. Refleksjonen kan også bidra til økt fortrolighet og tillit i organisasjonen. 

«Kompetanse innen etikk, verdier og etisk refleksjon [har] ikke bare … positive effekter på ansatte og pasienter/brukere, men også måten lederskapet utøves på.»

(Rudi Kirkhaug, professor i lederskap og organisasjon ved Universitetet i Tromsø).

 

Sokratisk dialog

Dialogformen er kraftfull og egner seg for å lære av suksesshistorier, avdekke verdigrunnlag og fremme en felles forståelse av utfordringer, muligheter og andre aktuelle temaer.

Hva vi jobber med

Sokratisk dialog er en systematisk ledet gruppedialog.

Vi tar utgangspunkt i et på forhånd valgt tema for dialogen. Det kan være spørsmål som «Hva er… godt samarbeid, bærekraft, god ledelse, gode verdier, gode mål?» og så videre. Alle forteller en selvopplevd hendelse om det temaet som er valgt. Med utgangspunkt i én av historiene jobber vi i fellesskap med å finne hva denne hendelsen sier om det valgte temaet. Hva i hendelsen har allmenn betydning? Selvstendig og presis begrunnelse fra hver enkelt deltaker vektlegges. Målet er å nå en felles forståelse.

Hva dere sitter igjen med

 • En skarpere forståelse av den tematikken som har vært belyst
 • Klarere forståelse av virksomhetens ståsted
 • Bedret argumentasjon hos den enkelte med hensyn til å være klar og konsis på egne begrunnelser
 • Aktualisering av egne erfaringer og det positive i disse
 • Nye idéer omkring muligheter og løsninger
 • Sokratisk dialog gir nye perspektiver

Denne strukturerte dialogen setter i gang refleksjoner og idéer som går langt utover den enkelte hendelsen som er i fokus.