Etikk

Etisk forståelse
Verdier – Normer – Plikter – Karakterutvikling
Etisk bevissthet

» …[V]i [ser]at kompetanse når det gjelder etikk, verdier og etisk refleksjon, tilfører lederen status, autoritet og handlekraft.
Kirkhaug, KS-rapport: Etisk refleksjon og verdibevissthet. 

Kurs i etikk

Hva vi jobber med
Jeg tilbyr bransje- og organisasjonstilpassede kurs i etikk. Kursene gir en praksisnær gjennomgang av de ulike etiske teoriene.  Vi ser på hvordan de kan anvendes for å identifisere etiske problemstillinger samt hvordan de kan brukes for å danne et beslutningsgrunnlag.

Innbefatter gruppearbeid/-diskusjoner og refleksjon i plenum om hvordan man kan vurdere handlingsalternativer ut fra etisk tenkning.

Hva dere sitter igjen med
Kursene gir dere verktøy til systematisk refleksjon over etiske problemstillinger.

Arek Socha, Pixabay

Etisk rådgivning

Hva vi jobber med
Gjennom å være en sparringspartner som stiller spørsmål basert
på forskjellige etiske innfallsvinkler får dere en systematisk gjennomgang av de moralske hensyn etiske problemstillinger bringer med seg. 

Virksomhetens verdigrunnlag er en viktig ressurs for etisk
refleksjon.  Det å klargjøre hvilke verdier virksomheten verd-
setter er derfor sentralt for å lande på best mulige valg.

Dere vil også få en gjennomgang av hva som er gode etiske begrunnelser for handlingsvalg.

Hva dere sitter igjen med
En klar forståelse av hvilke moralske hensyn som må tas med
i betraktningen når verditunge valg skal tas.

En klar forståelse av hva som er gode etiske begrunnelser.

En klar forståelse av virksomhetens verdigrunnlag.

Foredrag i etikk

Jeg holder praksisnære foredrag om etikk.  De etiske teoriene levendegjøres og belyses gjennom aktuelle eksempler.

  • Innføring i etisk tenkning
  • Etisk tenkning i praksis
  • Verdier – vårt etiske kompass
  • Integritet – de viktige grensene I
    • Profesjonell integritet
  • Integritet – de viktige grensene II
    • Om privat sfære og karakterdannelse
  • Er varsling og lojalitet et umake par?

Hva dere sitter igjen med

Innsikt i systematisk etisk tenkning.

En forståelse av hvilke moralske hensyn en situasjon kan aktualisere.

Et rikere repertoar av moralske tenkemåter. 

 

Gerd Altmann, Pixabay

Etisk refleksjon i grupper

Jeg fasiliterer også etisk refleksjon i grupper.