Etisk refleksjon i grupper

Identifisere – Reflektere – Håndtere

Oppøver evnen til å utøve godt moralsk skjønn hos de ansatte
Integrerer organisasjonens verdier, mål og visjoner i organisasjonskulturen
Fremmer ønskede verdier og holdninger i hele organisasjonen

Hva vi jobber med

I etiske refleksjonsgrupper jobber vi med konkrete etiske problemstillinger fra den daglige virksomheten.  Fokus er på å:

 • Identifisere etiske problemstillinger, det vil si moralske dilemmaer og utfordringer knyttet til hverdagspraksis og strategiske valg.
 • Finne «Hvem som eier problemet» og «Hvem som er berørt av løsningen».
 • Reflektere over hva som gjør den til en moralsk problemstilling.  Det vil si hvilke verdier, hensyn, konsekvenser og prinsipper som er aktuelle i enkeltsaker.  Avdekke hvilke handlingsvalg dere har. Gi begrunnelser for ulike alternativer.
 • Avgjøre hvordan problemstillinger bør håndteres.

Etisk refleksjon i gruppe er en systematisk styrt prosess som dere blir ledet igjennom.  Det etiske refleksjonsarbeidet er det deltakerne i gruppen som utfører. 

Image by 905513, Pixabay

Hva dere sitter igjen med

Etisk kompetanse:

 • Bedre evne til å håndtere dilemmaer og utfordringer. Det vil si evne til å kunne identifisere og reflektere over etiske problemstillinger som oppstår i den daglige praksisen, samt å gjøre et best mulig valg i den situasjonen man står i.
 • Trening i å strekke seg etter den beste løsningen og ikke kun falle til ro med at man holder seg innenfor regelverket.
 • Å være i takt med egne verdier, mål og  visjoner.

Dette styrker organisasjonskulturen på flere hold.  De ansatte som deltar får økt sin etiske forståelse og bevissthet. Refleksjonen kan også bidra til økt fortrolighet og tillit i organisasjonen. 


Egner seg for

 • Ledergruppen
 • Prosjektgrupper
 • Grupper av ansatte på alle nivåer i organisasjonen
 • Profesjonsutøvere
 • Grupper dannet på tvers av avdelinger

Etikk, verdier og etisk refleksjon er svært sentrale dimensjoner i dagliglivet og har betydning for kvalitet, effektivitet, jobbtilfredshet og måten lederskapet utøves på.

Rudi Kirkhaug, «Etisk refleksjon og verdibevissthet. Betydningen for kvalitet, trivsel og samhandling».
Evalueringsrapport for KS’ etikksatsning.