Personvernerklæring

Kontaktinformasjon
TankePartner v/ Vigdis Ekeberg
Steinsoppveien 26
1476 Rasta
Organisasjonsnummer: 923 820 620
E-post adresse: vekeberg@gmail.com
Mobil: 98 40 53 30

Begrepsavklaringer
Med «individuell samtale» forestås samtaler inn under tjenestene «ledersamtaler» og «individuelle samtaler – et tilbud til privatpersoner».

Personopplysninger
Personopplysninger er alle former for informasjon og opplysninger som alene eller sammen med andre opplysninger kan knyttes til deg som enkeltperson (fysisk person).

Personopplysninger begrenser seg til opplysninger om samtalepartnere (kun aktuelt ved individuelle samtaler), kunder, kontaktpersoner hos kunder og andre samarbeidspartnere som er nødvendig for å kunne holde kontakt, fakturere og føre regnskap.

Behandlingsgrunnlag og behandling av personopplysninger
TankePartner vil i forbindelse med gjennomføring av oppdrag registrere opplysninger som er nødvendige for å oppfylle avtalen med den registrerte, dette omfatter opplysninger om:

Opplysninger som samles inn og oppbevares er:

 • Navn på deg som enkeltperson (fysisk person)
 • Stillingstittel (når dette er relevant)
 • Firmanavn (når dette er relevant)
 • Adresse (e-post adresse, fysisk adresse, postadresse)
 • Telefonnummer
 • Hjemmesideadresse til virksomheten din (når dette er relevant)
 • Bransje (når dette er relevant)
 • Opplysninger om hvilke typer tjenester avtalen omfatter
 • Opplysninger om hvilke typer tjenester du er interessert i å inngå avtale om
 • Dato og klokkeslett for møter og oppdrag

Behandling av personopplysninger innebærer alle former for håndtering av personopplysninger slik som; innsamling, registrering og lagring.

TankePartner v/ Vigdis Ekeberg er ansvarlig for de personopplysningene som blir håndtert og oppbevart.   TankePartner v/ Vigdis Ekeberg er behandler av opplysningene. (Se for øvrig også punktet: «Informasjonsdeling med tredjepart»).

TankePartner, v/ Vigdis Ekeberg, fører ikke journal og oppbevarer ikke sensitive personopplysninger.   Dersom det gjøres notater under en individuell samtale vil disse bli overlatt til samtalepartneren ved slutten av hver samtale.

TankePartner, v/ Vigdis Ekeberg, har taushetsplikt.

Hvis du har inngått et kundeforhold med TankePartner tidligere, eller du er en ny kunde, vil dette være en legitim grunn til å sende deg relevant informasjon. Du kan imidlertid reservere deg mot dette.

Personopplysninger slettes senest 3 år etter at kundeforholdet er avsluttet.

Hvor oppbevares opplysningene?
Opplysningene oppbevares i TankePartners kundesystem lokalt i firmaet.

Informasjonsdeling med tredjepart
Dersom TankePartner inngår en avtale som innbefatter behandling av personopplysninger om ansatte, vil TankePartner inngå en egen databehandleravtale om dette.

Hvis det er en pågående salgs- eller kundedialog mellom deg som enkeltperson, TankePartner og noen av TankePartners samarbeidspartnere, vil TankePartner kunne dele opplysninger om:

 • navn
 • e-postadresse
 • telefonnummer
 • hvilken virksomhet du jobber for

dersom dette er nødvendig for å oppfylle avtalen TankePartner har med deg.  Hvis dette er nødvendig vil du bli informert om dette.

Dersom TankePartner har registrert dine opplysninger i forbindelse med en begivenhet som utføres sammen med en ekstern part, kan du be om at disse opplysningene slettes.

Det er mulig at en tredjepart (revisor/regnskapsfører) behandler opplysninger som er nødvendige for regnskapsføring og innsending av skattemeldingen.

TankePartner selger ikke dine personopplysninger til tredjepart.

Dine rettigheter i forhold til innsyn, sletting og eventuelt flytting
Du har rett til å få informasjon om hvilke opplysninger TankePartner har om deg. Du kan også kreve at TankePartner retter opp i feilaktige opplysninger eller sletter informasjonen din.

Du har rett til:

 • Innsyn i personopplysninger som er registrert om deg
 • Å korrigere personopplysningene
 • Å få slettet personopplysningene
 • Å få utlevert og benytte egne personopplysninger (dataportabilitet)

TankePartner tar forbehold om at oppgjøret for oppdraget er gjennomført for at personopplysninger som er nødvendige for å kreve inn og motta eventuell betaling skal kunne slettes.

Merk at sletting av informasjonen hos TankePartner kan påvirke leveransen av informasjon innenfor rammen for kunderelasjonen, samt påvirke pågående dialoger.

Ønsker du å få oversikt over, rette eller slette opplysninger kontakter du TankePartner på e-postadressen som er angitt under avsnittet for kontaktinformasjon. For å motta slik informasjon må du sende en elektronisk kopi av forespørselen på et signert dokument. Ønsker du å flytte informasjon kan TankePartner også hjelpe deg med det.

E-post og telefon
TankePartner benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet. Relevante opplysninger som fremkommer av telefonsamtaler og e-postutveksling som skjer som en del av kundebehandlingen registreres i kundesystemet. Sensitive opplysninger registreres ikke.

Sensitive personopplysninger skal ikke sendes med e-post.

TankePartner gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. TankePartner oppfordrer deg derfor til å ikke sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Personvernerklæring – Datatilsynet
Les hva Datatilsynet sier om personvernerklæringer.

TankePartner følger til enhver tid gjeldende regler for personopplysninger.

Innmelding av eventuelle avvik fra personvernserklæringen
Dersom du mener at TankePartner ikke overholder dine rettigheter i henhold til personopplysningslover eller på annen måte bryter lover, ber vi deg om å kontakte TankePartner ved Vigdis Ekeberg snarest.  Du har også rett til å sende inn klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

Medlem av Norsk selskap for filosofisk praksis (NSFP)
I kraft av å være filosofisk praktiker og medlem av NSFP er Vigdis Ekeberg forpliktet til å følge de til enhver tid gjeldende etiske retningslinjer for medlemmene av NSFP.  De etiske retningslinjene for filosofisk praksis er å finne på NSFP’s hjemmesider:  https://www.nsfp.no/etiske-retningslinjer.

Copyright 2020 Vigdis Ekeberg